Späť
Úvod / Info o nákupe / Reklamácie

Záručné a reklamačné podmienky

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je uvedené inak, poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak kupujúci zistí po prevzatí tovaru, že tovar má vady, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez e-mail, alebo písomne. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnym použitím. Reklamovaný tovar musí byť doručený predávajúcemu do miesta jeho podnikania spolu s písomným oznámením závady, inak bude reklamácia považovaná za neplatnú. Reklamácie posudzujeme v súlade s pokynmi výrobcu tovaru.

Pri reklamácii je nutné predložiť:

  • kópiu predajného dokladu (faktúry)
  • kópiu dokladu o zaplatení
  • stručný popis závady

Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu. Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 pracovných dní od podania reklamácie a vyrozumie o tom kupujúceho zaslaním e-mailu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená, zaistí predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30-tich dní odo dňa uplatnenia reklamácie výmenu tovaru, prípadne vrátenie peňazí.

Záručná doba na všetky výrobky (výnimkou vlasového tovaru) je 2 roky.

Záručná doba začína plynúť dňom vystavenia daňového dokladu.

Vlasový tovar (vlasové pramene, trsy, voľné vlasy) musia byť po nadpojení starostlivo ošetrované, a to výlučne kozmetikou, ktorá je určená na predĺženie alebo zahustenie vlasov. Ak nezanedbáte starostlivosť o nadpojené vlasy, vydržia vám dlho (aj po viacerých nadpojeniach). Kedže je každý druh/ typ ľudských vlasov špecifický, kupujúci si musí zvážiť, či daný druh vlasov je pre jeho potreby vhodný, lebo za výber výrobku nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť.

Zodpovednosť za použitie výrobkov preberá kupujúci, preto si zapamätajte, že za vadu výrobku sa nepovažuje napr.poškodenie výrobku pri zanedbanej starostlivosti nevhodnými vlasovými prípravkami, zjavné mechanické, chemické a biologické poškodenie výrobku po jeho dodaní kupujúcemu.

Ľudské vlasy sa dodávajú v štandardnej kvalite, podľa typu, druhu a prevedení, s ktorou sa má každý kupujúci možnosť oboznámiť pred a pri zakúpení výrobku.

Keď kupujúci zistí pri vyskúšaní výrobku (na malej časti), že mu zakúpený tovar nevyhovuje, má možnosť nepoužitý a nepoškodený tovar vrátiť do 7 dní od zakúpenia. Predávajúci hneď po obdržaní a skontrolovaní vráteného výrobku (+ doklad o zaplatení) vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu len za odpovedajúcu časť vráteného nepoužitého a nepoškodeného výrobku.

Z hygienických dôvodov nie je možné zakúpený výrobok po použití vymeniť, alebo vrátiť. (Platí pre vlasové výrobky)

Kupovaný výrobok je určený na profesionálne použitie, ktoré predpokladá znalosti s prácou so zakúpeným výrobkom.

Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie ľudských vlasov, za určenie vhodnosti použitia tovaru, za úkony prevedené na výrobku, ako i za záruku za akékoľvek úkony, ktorými sa spôsobí nejaké poškodenie, znehodnotenie, zničenie výrobku (zrejme neodborným konaním) a iné ujmy.

Záruku na ľudské vlasy nie je možné poskytnúť po uskutočnení akéhokoľvek úkonu na nich z jednoduchého dôvodu - ľudský vlas je citlivý materiál a akýkoľvek úkon ho môže narušiť, zmeniť jeho vlastnosti, štruktúru, dĺžku atď ...

Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť vada oznámená a nároky vyplývajúce z vady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.